Германски јазик/Акузатив

Од Wikibooks

<< Fragen | Der Akkusativ | Trennbare Verben >>


Der Akkusativ / Акузатив

Акузативот го опишува директниот предмет во реченицата. Тоа е лицето или предметот врз кое се извршува дејството. За да го пронајдеме директниот предмет треба да одговориме на прашањето кого? (wen?) или што? (was?)

На пр. Ich sehe den Mann. - Го гледам мажот.

Кога ќе одговориме на прашањето Wen sehe ich? - Den Man. Den Man е директен предмет во реченицата, поради тоа оваа именка ќе биде во акузатив.

Глаголи[уреди]

Постојат начини за полесно да одредиме дали именката (или заменката) треба да ја ставиме во акузатив. Одредени глаголи секогаш „бараат да имаат“ директен предмет. Такви се на пр: lieben (сака), fragen (прашува), essen (јаде), kaufen (купува), lernen (учи) и многу други.

Предлози[уреди]

Кога во реченица користиме одредени предлози знаеме дека именката што следува после нив е во акузатив. Такви се:

 • für (за)
  • Das ist für dich. - Ова е за тебе.
  • Er arbeitet für meinen Vater. - Тој работи за татко ми.
 • durch (низ)
  • Der Bus fährt durch den Tunnel. - Автобусот вози низ тунелот.
  • Die Touristen gehen durch die Stadt. - Туристите одат низ градот.
 • gegen (против)
  • Ich nehme Aspirin gegen Kopfschmerzen. - Земам Аспирин против главоболки.
 • ohne (без)
  • Ich kann ohne dich nicht leben. - Не можам без тебе да живеам.
 • um (околу, во)
  • Wir laufen um das Haus. - Трчаме околу куќата.
  • Die Schule beginnt um acht Uhr. - Училиштето започнува во осум часот.

Членот[уреди]

Членот во акузатив се разликува од оној во номинатив само за именките во машки род.

Неопределениот член во акузатив гласи:

Неопределен член
Номинатив Акузатив Пример Македонски
машки род ein einen einen Mann (еден/некој) маж
женски род eine eine eine Frau (една/некоја) жена
среден род ein ein ein Brot (еден/некој) леб
множина --- --- Kinder (едни/некои) деца

Определениот член во акузатив гласи:

Определен член
Номинатив Акузатив Пример Македонски
машки род der den den Mann мажот
женски род die die die Frau жената
среден род das das das Brot лебот
множина die die die Kinder децата

Во определени случаи предлогот и членот може да се спојат во еден збор:

 • für + das - fürs
 • durch + das - durchs
 • um + das - ums

Лични заменки[уреди]

Описен текст
Номинатив Акузатив Македонски
ich mich мене; ме
du dich тебе; те
er ihn него; го
sie es неа; ја
es sie него; го
wir uns нас; нè
ihr euch вас; ве
sie sie нив; ги
Sie Sie Вас; Ве

Присвојни заменки во акузатив[уреди]

Mask. Neut. Fem./Pl. македонски
ich meinen mein meine мој/моја/мое/мои
du deinen dein deine твој/твоја/твое/твои
er seinen sein seine негов/негова/негово/негови
sie ihren ihr ihre нејзин/нејзина/нејзино/нејзини
es seinen sein seine негов/негова/негово/негови
wir unseren unser unsere наш/наша/наше/наши
ihr eueren euer eure ваш/ваша/ваше/ваши
sie ihren ihr ihre нивен/нивна/нивно/нивни
Si Ihren Ihr Ihre Ваш/Ваша/Ваше/Ваши (формално)