Германски јазик/Сегашно време

Од Wikibooks

<< Das Genus der Nomen | Das Präsens | Der Nominativ >>


Das Präsens / Сегашно време

Употреба на сегашно време[уреди]

Сегашно време во германскиот јазик може да употребите:

  1. Кога зборувате за нешто што се случува во моментов. На пр. Clara schläft. - Клара спие.
  2. Факти и дејства што се повторливи. На пр. Ich arbeite jeden Tag. - Јас работам секој ден.
  3. Дејства што започнале во минатото, и сè уште се одвиваат. На пр. Er lernt seit zwei Jahren Deutsch. - Тој учи германски веќе две години.
  4. Идно дејство. На пр. Morgen habe ich frei. - Утре сум слободен.

Правилни глаголи[уреди]

За да се конјугираат глаголите во сегашно време потребно е од инфинитивот на глаголот да се отстрани -en. На вака добиениот корен од глаголот се додаваат наставките за сегашно време:

ich -e
du -st
er/sie/es -t
wir -en
ihr -t
sie/Sie -en

Еве неколку примери:

spielen
игра
suchen
бара
arbeiten
работи
lernen
учи
kaufen
купува
brauchen
треба1
ich spiele suche arbeite lerne kaufe brauche
du spielst suchst arbeitest lernst kaufst brauchst
er/sie/es spielt sucht arbeitet lernt kauft braucht
wir spielen suchen arbeiten lernen kaufen brauchen
ihr spielt sucht arbeitet lernt kauft braucht
sie/Sie spielen suchen arbeiten lernen kaufen brauchen
1. Има потреба од нешто.
Со цел да се олесни изговорот кај глаголите чиј корен завршува на -d, -t, -m, или -n формите за 2 и 3 лице еднина добиваат наставки -est и -et.

Неправилни глаголи[уреди]

Некои глаголи неправилно се изменуваат во 2 и 3 лице еднина:

  • a ⇒ ä
fahren
вози
laufen
трча
tragen
носи
ich fahre laufe trage
du fährst läufst trägest
er/sie/es fährt läuft träget
wir fahren laufen tragen
ihr fahrt lauft tragt
sie/Sie fahren laufen tragen

  • e ⇒ ie
lesen
чита
sehen
гледа
ich lese sehe
du liest siehst
er/sie/es liest sieht
wir lesen sehen
ihr lest seht
sie/Sie lesen sehen

  • e ⇒ i
essen
јаде
sprechen
зборува
geben
дава
nehmen
зема
ich esse spreche gebe nehme
du isst sprichst gibst nimmst
er/sie/es isst spricht gibt nimmt
wir essen sprechen geben nehmen
ihr esst sprecht gebt nimmt
sie/Sie essen sprechen geben nehmen

Помошни глаголи[уреди]

Помошните глаголи сум, има и станува се користат за образување на сложени глаголски форми, како што се минато време Перфект, идно време Футур I и др. Овие глаголи се исто така неправилни, и нивните форми треба да се запамтат:

sein - сум haben - има werden - станува
ich bin ich habe ich werde
du bist du hast du wirst
er/sie/es ist er/sie/es hat er/sie/es wird
wir sind wir haben wir werden
ihr seid iht habt ihr werdet
sie/Sie sind sie/Sie haben sie/Sie werden