Германски јазик/Идно време Футур I

Од Wikibooks

Идно време е глаголска форма која генерално го означува настани кои сè уште не се случиле, но се очекува да се случат во иднина (die Zukunft).

Образување[уреди]

Се образува со формите на помошниот глагол werden (ќе, букв. станува) во сегашно време + инфинитив од глаголот.

ich werde основа на глаголот -en
du wirst
er/sie/es wird
wir werden
ihr werdet
sie/Sie werden

Формите од глаголот werden секогаш стојат на второ место во реченицата, додека вториот глагол стои на крајот од реченицата.

Кога правиме претпоставка, со цел да ја зајакнеме често се користат зборови како wohl - веројатно, sicher - сигурно, bestimmt - секако. На пр.:

  • Ich werde sicher morgen ins Kino gehen. - Утре сигурно ќе одам во кино.