Германски јазик/Датив

Од Wikibooks

Дативот го опишува индиректниот предмет во реченицата. За да го пронајдеме индиректниот предмет треба да одговориме на прашањето кому? (wem?)

На пр. Ich helfe dem Mann. - Му помагам на човекот.

Кога ќе одговориме на прашањето Wem helfe ich? - Dem Man. Dem Man е индиректен предмет во реченицата, поради тоа оваа именка ќе биде во датив.

Глаголи[уреди]

Одредени глаголи секогаш „бараат да имаат“ индиректен предмет. Такви се на пр: sagen (кажува), helfen (помага), gehören (припаѓа), antworten (одговори), danken (благодари) и други.

Предлози[уреди]

Кога во реченица користиме одредени предлози знаеме дека именката што следува после нив е во датив. Такви се:

 • ab (од (идно време))
  • Ab morgen habe ich mehr Zeit. - Од утре имам повеќе време.
  • Ich bin ab Montag in Berlin. - Од понеделник сум во Берлин.

Членот[уреди]

Неопределениот член во датив гласи:

Неопределен член
Номинатив Акузатив Датив Пример Македонски
машки род ein einen einem einem Mann (еден/некој) маж
женски род eine eine einer einer Frau (една/некоја) жена
среден род ein ein einem einem Brot (еден/некој) леб
множина --- --- --- Kindern (едни/некои) деца

Определениот член во датив гласи:

Определен член
Номинатив Акузатив Датив Пример Македонски
машки род der den dem dem Mann мажот
женски род die die der der Frau жената
среден род das das dem dem Brot лебот
множина die die den den Kindern децата

Лични заменки[уреди]

Описен текст
Номинатив Акузатив Датив Македонски
ich mich mir мене; ми
du dich dir тебе; ти
er ihn ihm нему; му
sie es ihr нејзе; ѝ
es sie ihm нему; му
wir uns uns нам; ни
ihr euch euch вам; ви
sie sie ihnen ним; им
Sie Sie Ihnen Вам; Ви

Контракции[уреди]

Определени предлози по правило се спојуваат со членот во реченицата:

 • an + dem = am (am Freitag, am 24. Januar, am Abend)
 • an + das = ans
 • bei + dem = beim (beim Arzt, beim Spielen)
 • in + dem = im
 • in + das = ins
 • zu + dem = zum
 • zu + der = zur

Редослед во реченицата[уреди]

Секогаш кога во една реченица имаме и директен и индиректен предмет, индиректниот предмет секогаш има позиција пред директниот, односно дативот секогаш има позиција пред акузативот.