Германски јазик/Деливи глаголи

Од Wikibooks

<< Der Akkusativ | Trennbare Verben | Perfekt >>


Trennbare Verben / Деливи глаголи

Деливите глаголи во германскиот јазик се глаголи кои имаат префикс, кој му дава на глаголот ново значење.

За да добиеме претстава како префиксот може да го промени глаголот, можеме да разгледаме неколку примери:

  • gehen - оди
  • ausgehen - излегува

Во овој пример можеме да видеме дека префиксот aus- го менува значењето на глаголот gehen. Бидејќи префиксот aus- може да се преведе како „надвор“, сосема е едноставно да се види како ausgehen значи „да се излезе“.

Деливи префикси[уреди]

Fernsehen - гледа телевизија
Префикс Примери
ab- abheben - подигне, abholen - земе, подигне
an- ankommen - пристигна
auf- aufstehen - станува
bei- beitragen - придонесе
ein- einladen - поканува
her- herstellen - изработи
hin- hinstellen - постави
los- losgehen - тргнува, почнува
mit- mithaben - има со себе, mitspielen - учествува во игра
nach- nachfragen - распрашува
vor- vorhaben - има намера
zu- zumachen - затвора
zurück- zurückgeben - врати, даде (назад)
weg- wegnehmen - одземе

Како се користи делив глагол во реченица[уреди]

Доколку во реченица се користи делив глагол, и тој е единствениот глагол во реченицата, тогаш тој се дели. Коренот од глаголот е конјугиран и се наоѓа на позиција 2. Префиксот се наоѓа на крајот од реченицата.

Позиција 1
Подмет
Позиција 2
Коренот од глаголот
конјугиран по лице и број
Др. инфо Крај на реченицата
Префикс
Ich stehe um 8 Uhr auf.

Доколку во реченицата е искористен модален глагол, деливиот глагол не се дели и се наоѓа на крајот од реченицата во инфинитив.

Позиција 1
Подмет
Позиција 2
Модален глагол
конјугиран по лице и број
Др. инфо Крај на реченицата
Делив глагол во инфинитив
Ich kann den Kuchen mitbringen.

Дали сите глаголи со префикси се деливи?[уреди]

Sie bekomme ein geschenk.

Одговорот е не. Глаголите кои ги имаат следниве префикси не се деливи:

Префикс Пример
be- beschreiben - опишува, besuchen - посетува, bekommen - добива
emp- empfinden - чувствува
ent- entlaufen - побегнува
er- erarbeiten - одработи
ge- gebrauchen - употреби, gefallen - допаѓа, gehören - припаѓа
miss- missbrauchen - злоупотребува
ver- verkaufen - продава
zer- zerstören - разурне