Прејди на содржината

Латински јазик

Од Wikibooks
Централното градско подрачје на стариот град Рим
Биста на Јулиј Цезар

Ова е основен курс по латински јазик со детална граматика базиран на Латинската граматика во јавните училишта на Кенеди формулиран да ве воведе во класичните јазици. Основно познавање на граматичката терминологија би било корисно, но не е нужно. Основни дефиниции на термините се објаснети во Лекција 1 и 2, а подоцна и разработени по потреба.

Забелешки

[уреди]

За граматичките принципи и значењето на граматичките терминологии во македонскиот јазик, видете: граматика на македонскиот јазик.

Причитајте го Воведот внимателно бидејќи таму се објаснува коцептот на основа на зборот. Секогаш деклинирајте ги именките користејќи ја основата на зборот како што стои во генитив ---- формата на зборот во генитив, минус наставката (за генитив). Глаголите, како и во многу други јазици, се коњугираат на база на основата во инфинитив (сегашно време, актив).

Латинска граматика и вежби

[уреди]

Вовед во потеклото и структурата на латинскиот јазик:

 1. Граматички вовед во латинскиот јазик Потеклото и структурата на латинскиот јазик
 2. Основна граматика Граматички вовед.

Глава прва: Именки и основни реченици

 1. Падеж: Номинатив Составете основни латински реченици.
 2. Падеж: Акузатив Научете да составувате реченици со преодни глаголи.
 3. Падежи: Генитив и датив Покажете ги индиректините и генитивните реченици.
 4. Падеж: Аблатив Покажете го составот со аблатив.
 5. Заменки Краток преглед на заменките
 6. Стихови

Глава втора: Несвршено време

 1. Составување на исказни реченици во сегашно свршено време, актив
 2. Неправилни глаголи и преглед Преглед на сите пет деклинации и коњугација на глаголи во исказни реченици во сегашно несвршено време, актив.
 3. Вежба за преведување Преведете пасус.
 4. Прилози и предлози
 5. Составување на исказни реченици во несвршено и идно време
 6. Стихови

Глава трета: Глаголи во свршени исказни реченици

 1. Исказни реченици во сегашно свршено време Употребата и составувањето на исказни реченици во сегашно време.
 2. Исказни реченици во идно и минато свршено време
 3. Стихови

Глава четврта: Погодбен начин

 1. Погодбен начин Погодбен наспроти исказен начин, коњугирајте во погодбено сегашно време.
 2. Погодбено несвршено Коњугација и употреба на несвршениот погодбен начин.
 3. Погодбени свршени Свршените наставки за погодбениот начин.
 4. Преглед Преглед на сите пет деклинации и кожугацијата на погодбени активни глаголи.
 5. Идиоми Преглед на идиомските фрази во латинскиот јазик.
 6. Преведување Преведете пасус од латинската Библија.
 7. Стихови

Глава петта: Глаголски видови

 1. Активни наспроти пасивни глаголи
 2. Исказни пасивни глаголи Сегашен, несвршен и иден пасив.
 3. Исказни свршени глаголи Користете свршено време со пасив.
 4. Погодбени свршени глаголи Коњугирајте го сегашниот и несвршениот погодбен начин.
 5. Погодбени свршени пасивни глаголи Свршени помошни глаголи за погодбениот пасив.
 6. Стихови

Глава шеста: Глаголски именки

 1. Начелни делови Начелни делови на глаголите и глаголска коњугација.
 2. Герунд и глаголски придавки Последната лекција за глаголи.
 3. Преглед Преглед на сите пет именски и придавни деклинации.
 4. Преглед Преглед на сите научени глаголски кожугации и научени форми.
 5. Преведување Преведете пасус од Катул.
 6. Вежби Преглед на погодбени форми.
 7. Вежби Преглед на пасивни форми.
 8. Преведување Преведете пасус од Цезар.
 9. Преглед Идеи и алатки за помнење за шаблоните на јазикот при коњугација и деклинација.
 10. Стихови

Прилози

[уреди]
Преглед на глаголи
Морфологија на латинскиот јазик
Граматички дефиниции
Латински речник
Латински девизи и фрази кои се користат денес
Латински кратенки кои се коритат денес
Дела на латински јазик
Римска историја
Римска култура
Говорен латински
Напредно: Стилски изразни средства во латинската проза и поезија

За книгата

[уреди]

Оставајте ги вашите идеи за понатамошни глави во страната за разговор.