XIV. Како Индија може да стане слободна?

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

^итател: Јас ги по~итувам ва{ите гледи{та за цивилизацијата. ]е треба да размислувам за нив. Не мо`ам да ги прифатам одеда{ сите нив. Тога{, кога, др`еј}и се до ва{ите гледи{та, би сугерирале осободуваwе на Индија? Уредник: Јас и не о~екувам дека моите гледи{та ненадејно }е бидат прифатени во целост. Моја дол`ност е да ги претставам пред ~итатели како {то сте и самиот вие. Мо`е да му се довериме на времето дека }е го направи останатото. Ние ве}е ги проу~ивме условите за ослободуваwе на Индија, но го направивме тоа индирекно, а сега }е го сториме тоа дирекно. Светски позната е максимата, дека отстрануваwето на при~ината на болеста резултира со отстрануваwе на самата болест. Исто така, ако при~ината за робството на Индија се отстрани, Индија }е стане слободна. ^итател: Ако индиската цивилизација, според ва{ите зборови, е несомнено најдобра, како го објаснувате индиското робство? Уредник: Оваа цивилизација е несомнено најдобра, но треба да се напомни дека сите цивилизации биле ставени на проба. Онаа цивилизација, која е постојана, ја надминува неа. Бидеј}и синовите на Индија се прока`аа несоодветно, нивнта цивиизација бе{е доведена во опасност. Но нејзината сила се гледа во способноста да го пре`ивее ударот. Макар {то, цела Индија не бе{е засегната. Само оние кои беа заразани од западната цивилизација станаа поробени. Ние ја мериме вселената со на{иот сопствен линијар. Кога ние сме робови, мислиме дека и целата вселена е поробена. Бидеј}и ние сме во мизерна состојба, мислиме дека цела Индија е во таква состојба. Всу{ност, тоа не е така, дури и кога го пренесуваме на{ето робство на цела Индија. Но ако го поттиснеме во умот погорниот факт, мо`еме да видиме дека ако ние станеме слободни, и Индија }е биде слободна. И во оваа мисла ја имате дефиницијата за Свараx. Свараx е тога{ кога ние }е нау~име да владееме со себеси. Оттаму, тој е во дланките на на{ите раце. Не сметајте дека овој Свараx }е биде како сон. Ова не е замисла за седеwе мирно. Свараxот, кој јас сакав да ви го опи{ам е ваков, откако ние }е го оствариме, }е треба да се стремиме до крајот на `ивотот во убедуваwе на останатите да го сторат истото. Ваквиот Свараx треба да биде искусен од секој сам пооделно. Еден давеник никога{ не мо`е да спаси друг. Ние поробени би било премногу претенциозно да размислуваме за ослободуваwето на другите. Сега вие видовте дека не е неопходно за нас да биде цел протеруваwето на англи~аните. Ако англи~аните станат индијанизирани, ние }е ги прифатиме нив. Но доколку сакаат да останат во Индија заедно со нивната цивилизација, за нив овде нема место. На нас останува да направиме ваква состојба на не{тата. ^итател: Невозмо`но е англи~анец некога{ да стане индијанизиран. Уредник: Да се ка`е тоа е исто како да се ка`е дека англи~ните не поседуваат хуманост. И навистина е нерелевантно дали тие }е станат или не. Ако ние ја одр`уваме на{ата ку}а во ред, само оние кои се подобни да `ивеат во неа }е останат. Останатите }е заминат доброволно. Вакви не{та се слу~уваат во искуството на секој од нас. ^итател: Но такво не{то не се појавило во историјата. Уредник: Да се верува дека она {то не се појавило во историјата, нема да се појави вооп{то отвара расправа за сомне`от во ~ове~кото достоинство. Многупати, тоа не обврзува да се обидеме со она, кое ни се јавува во разумот. Сите земји не се во сли~на состојба. Состојбата на Индија е единствена. Нејзината сила е неизмерлива. Оттука, ние немаме потреба да се осврнуваме на историјата на другите земји. Јас го насо~ив вниманието на фактот, дека кога останатите цивилизации подлегнуваат, Индија во голема мера го пре`ивеа ударот. ^итател: Јас не мо`ам да го следам ова. Постои малку сомне`, дека }е треба да ги протераме англи~ните со силата на ору`јето. С# додека тие се во земјата ние не мо`еме да бидеме мирни. Еден од на{ите поети вели, дека робот не мо`е дури ни да сонува за сре}а. Ние од ден на ден стануваме послаби како последица на присуството на англи~аните. На{ата вели~ина е ис~езната, на{ите лу|е изгледаат испла{ено. Англи~аните се во земјава како болест која треба да биде остранета по секоја цена. Уредник: Во ва{ата возбуденост, вие заборавивте на сè, {то земавме во обyир. Ние ги доведовме англи~аните и ние ги задр`уваме. Зо{то заборавате дека на{ето прифа}аwе на нивната цивилизација го прави нивното присуство во Индија возмо`но? Ва{ата омраза кон нив мора да биде пренасо~ена кон нивната цивилизација. Но да претпоставиме дека }е треба да ги избркаме англи~аните со борба, и како тоа }е треба да се направи? ^итател: На истиот на~ин на кој тоа го направи Италија. Она {то бе{е возмо`но за Мацини и Гарибалди е возмо`но и за нас. Вие не мо`ете да одре~ете дека тие беа великани.