2. Објавени извори

Од Wikibooks
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

- Дирекција за француска документација -

- Зборник на документи од Париската мировна конференција, одржана од 29. 07-15. 10. 1946 година во Париз, волумен И-ВИИ.

- АСНОМ. Зборник на документи 1944-1946. Скопје, 1964.

- Од признавање до негирање. Бугарски ставови за македонското прашање. Говори, документи, статии, “Култура”, Скопје, 1970.

Приредила: Ванга Чашуле.

- Републички завод за статистика - Скопје, Попис на население и домаќинства по Втората светска војна (објавени во повеќе книги)

- Првиот петгодишен план за развој на народното стопанство на ФНР Југославија и на народните републики.

- Прв конгрес на КПМ. Извештаи и резолуции. “Култура”, Скопје, 1949.

- АВНОЈ и Револуција - Тематска збирка докумената 1941-1945. Народна књига, Београд, 1983. Приредувачи: Слободан Нешовиќ - Бранко Петрановиќ.

- Извори за историју СКЈ. Седница Централног комитета КПЈ 1948-1952. Приредили: Бранко Петрановиц, Ранко Концар, Радован Радонјиц. Комунист, Београд, 1985.

- Трудбеничко управување... Основен закон за управување со државните стопански претпријатија и вишите стопански здруженија од страна на аботните колективи. Комунист, г. ИВ/4-5, 1950.

- Опсти закон о народним одборима 1952 - Сести конгрес КПЈ (СКЈ), Збирка докумената 1918-1984..

- Статистицки годиснјак ФНРЈ, Београд, 1954.

Периодика, весници и списанија

- Нова Македонија - Скопје - Политика - Белград - Работническо дело - Софија - Оточествен фронт - Софија - Ризоспастис - Грција

Литература

- Владимир Дедиер, Југославија од Версаља до Париза. Београд, 1947.

- Едвард Кардељ, Сеќавања. Мисла, Скопје, 1980.

- Никола Узунов, Индустријализација Македоније... докторска дисертација во ракопис, одбранета на Белградскиот универзитет.

- Слободан Нешовиќ, Југословенско-бугарски односи во неодамнешното минато. Скопје, 1973.

- Лазар Лазаров, Општествено-економскиот развој на НР Македонија, Скопје, ИНИ, 1988.

- Истиот, Големите сили и обединувања на Македонија и Македонците кон крајот и по Втората светска војна. Гласник на ИНИ, Скопје, 1996/1.

- Истиот, ВМРО низ француската документација. ЗУМ-ПРЕС, Скопје, 1997.

- Обединување на Македонија и третманот на Македонците во соседните земји низ извештаите на француските дипломатски претставници 1945-1955. МАНУ, Скопје, 1995, Зборник на трудови “АСНОМ - 50 години македонска држава 1944-1994” и други.