Прејди на содржината

КРАТЕНКИ

Од Wikibooks

КРАТЕНКИ

НОВ Народноослободителна војна

АСНОМ Антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија

КПЈ Комунистичка партија на Југославија

НОМСМ Народноослободителен младински сојуз на Македонија

АФЖ Антифашистички фронт на жените

АРПЈ Архив радничког покрета Југославије (денес Архив на ЦЈ на СКЈ)

Архив ЦК СКЈ Архив на Централниот Комитет на Сојузот на комунистите на Југославија (Белград)

АМ Архив на Македонија

НРМ Народна Република Македонија

СРМ Социјалистичка Република Македонија

КПМ Комунистичка партија на Македонија

НОФ Народноослободителен фронт

НФ Народен фронт

НОФМ Народноослободителен фронт на МАкедонија

НФЈ Народен фронт на Југославија

НФМ Народен фронт на Македонија

АВНОЈ Антифашистичко веќе на народното ослободување на Југославија

ДФЈ Демократска Федеративна Југославија

ДФМ Демократска Федеративна Македонија

ФНРЈ Федеративна Народна Република Југославија

МАНАПО Македонски народен покрет (движење)

Го на ЕНОФ Главен одбор на Единствениот Народноослободителен фронт

ПК на СКОЈ Покараински комитет Савеза комунистичке омладине Југославије

НОБ Народноослободителна борба

НОО Народноослободитени одбори

НО Народен одбор

ЦО Централен одбор

ЕСРНЈ Единствени Синдикати на работниот народ на Југославија

УНРРА Унитед Натион Релиеф анд Рехабилитатион Администратион (Администрација за помош и обнова на Обединетите нации)

ПНСЈ Привремена народна скупштина на Југославија

бр. на ф-ки број на фабрики

КС конски сили

Нар. младина Народна младина

Б и Х Босна и Херцеговина

Сл. в. (сл. л.) Службен весник (Службен лист)

Космет Косово и Метохија (ден. САП Косово)

ЕСРНМ Единствени Синдикати на работниот народ на Македонија

ИСИ Институт за савремену историју (Београд)

Сп. списание

Књ. књига

ЈАЗУ Југословенска академија знаности и уметности (Загреб)

ИНИ Институт за национална историја (Скопје)

цит. д. цитирано дело

с.а. без година на издавање

г. година

с. страна

чл. член

док. бр. документ број

сигн. сигнатура

н.б. наша белешка

стен. бел. стенографска белешка

кут. кутија

фас. фасцикла

ОК Околиски комитет

Об. ком. Обласни комитет

МО Месна организација

МК местен комитет

ДМДМ Документи за младинското движење на Македонија

УСАОЈ Уједињени савез антифашистичке омладине Југославије

ЈСРНЈ Јединствени савез радног народа Југославије

ПТТ-секција Поштенско телефонска-телеграфска секција

ЦО на ЕСЈ Централен одбор на Единствените синдикати на Југославија

ГНОО Главен Народноослободителен одбор

АЈ Архив Југославије (Београд)

ИО Извршен одбор

ГО Главен одбор

ЕНОФ Единствен Народноослободителен одбор

ССЈ Сојуз на синдикатите на Југославија

ПК Покраински комитет