Германски јазик/Прилози

Од Wikibooks

Прилозите се неменливи зборови што ги дополнуваат првенствено глаголите по место, време, начин и количество.

Прилози за начин[уреди]

Gern - радо, со задоволство

  • Ich trinke gern Kaffee. - Сакам [радо, со задоволство] да пијам кафе.

Leider - за жал

  • Ich muss leider arbeiten. - За жал, морам да работам.

Wieder - пак, повторно

  • Der Vulkan ist wieder aktiv. - Вулканот е повторно активен.

Прилози за честота[уреди]

Прилози за време[уреди]

Zuerst - прво

Dann/Danach - потоа