Германски јазик/Додатоци/Азбука

Од Wikibooks

Das Alphabet


Германската азбука се состои од 26 букви од латинската азбука, плус четири специјални букви.

Германската азбука
A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, M m, N n, O o, P p, Q q, R r, S s, T t, U u, V v, W w, X x, Y y, Z z
Специјални букви

Специјални букви се:

Ä ä, Ö ö, Ü ü, ẞ ß

Изговор[уреди]

Изговор Пример
sch се изговара како ш Tisch
tsch се изговара како ч Deutschland
eu се изговара како ој Euro
ei се изговара како ај leider
st се изговара како шт кога се наоѓа на почетокот од зборот Stadt
sp се изговара како шп кога се наоѓа на почетокот од зборот Sport
w се изговара како в Wasser

Самогласки[уреди]

Самогласките може да се изговорат на два начини, кратко или долго. Кога се наоѓаат пред две исти согласки, ck, ch или tz, се изговараат кратко. Самогласките се изговараат долго кога се наоѓаат пред h или ß. I се изговара долго ако после него следува e.

Кратко Пример Долго Пример
a Tasse Straße
e Dreck nehmen
i bitte sieben
o Koffer Sohn
u Wuppertal Fuß