Прејди на содржината

Апострофа

Од Wikibooks
    Апострофа е стилско изразно средство преку кое поетот се обраќа кон неживи нешта,кон предмети или личности,на апстрактни поими како кон живи суштества.

Примери : ,, О,времиња,што ве в мрак родот мој минал“ или ,,О тешкото“-Блаже Конески

,,За јазикот,роде, ќе ти пеам,

 за јазикот над кој вечно бдеам“ -Кон родот за јазикот-Петар Прерадовиќ


,,Спиј,пушката ти е изморена од олово
о,Војводо.“